انسداد ۳۸حلقه چاه آب غیر مجاز و نصب ۲۲۵  دستگاه کنتور آب هوشمند در استان تهران

انسداد ۳۸حلقه چاه آب غیر مجاز و نصب ۲۲۵ دستگاه کنتور آب هوشمند در استان تهران

به گزارش شهریار نگار، در راستای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب های زیرزمینی ۳۸حلقه چاه آب غیر مجاز در شهرستان های استان تهران طی روزهای اخیر مسدود و ۲۲۵دستگاه کنتور حجمی نیز بر چاه های مجااز ابتدای سال جاری نصب شد.

برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب و کاهش کیفیت آب را در پی دارد.ازین رو شرکت آب منطقه استان تهران بر اساس قانون با انسداد چاه های غیر مجاز در جهت حفظ آب های سطحی و زیرزمینی اقدام می کند.

بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان تهران، مدیر امور منابع آب شهرستان ری از انسداد ۱۷حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از ۲۴ هزار متر مکعب آب در سال از سفره های زیرزمینی این امور طی روزهای اخیر خبر داد.سید حمیدرضا حسینی افزود: با ‌همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی، ۱۷ حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به ‌عمق ۲۴۴ متر و آبدهی ۱.۵۸ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد. ‌وی با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی مسدود ‌شده است، اظهار کرد: با انجام این عملیات از خروج بیش از ۲۴ هزار متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی ‌این امور جلوگیری شد. ‌انسداد هشت حلقه چاه غیرمجاز در تهرانسرپرست امور منابع آب تهران و پردیس نیز گفت: طی هفته اخیر با انسداد هشت حلقه چاه غیر مجاز از خروج ۹۹ هزار متر مکعب آب در سال از سفره های زیرزمینی در حوزه عملکرد این امور جلوگیری شد.وحید مرادی نسب افزود: این حلقه های چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع با دبی پنج لیتر بر ثانیه و عمق کلی ۴۱۲ متر، پر و مسدود شد.

انسداد سه حلقه چاه غیر مجاز در شهریار همچنین مدیر امور منابع آب شهرستان های شهریار، ملارد و شهرقدس، از انسداد سه حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از۲۶ هزار و ۸۲۰ مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی این امور خبر داد.به گفته محمدرضا گیتی پژوه این سه حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور، به عمق کلی ۱۲۰ متر و دبی ۱.۵لیتر برثانیه پر و مسدود گردید.وی با تاکید بر اینکه این چاه ها در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب های زیرزمینی مسدود شد، افزود: با انسداد این چاه ها از تخلیه سالانه ۲۶هزار و ۸۲۰ متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی این امور جلوگیری شد.نصب ۲۲۵ دستگاه کنتور هوشمند برروی چاه‌های مجازبراساس این گزارش سرپرست امور منابع آب تهران و پردیس نیز از نصب ۲۲۵ دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بر روی چاه‌های پروانه دار از ابتدای سال جاری تاکنون در محدوده عملکرد این امور خبر داد.وحید مرادی نسب اظهار داشت: باتوجه به وضعیت بحرانی سفره های آب زیرزمینی دشت تهران به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی و برداشت‌های بی رویه و بدون برنامه از آبخوان ها، به منظور امکان مدیریت منابع آب و کنترل میزان بهره برداری از چاه های پروانه‌دار و کمک به تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت ضروری است کلیه چاه های پروانه دار به کنتور حجمی و هوشمند مجهزگردند.

وی افزود: این امور در راستای انجام تکالیف قانونی و با پیگیری های به عمل آمده، نسبت به نصب ۲۲۵ دستگاه کنتور حجمی و هوشمند توسط مالکین بر روی چاه های مجاز با مصارف صنعت، خدمات، کشاورزی و خانگی حوزه عملکرد امور، اقدام نمود که این گام مهمی در جهت مدیریت مصرف بر منابع آب زیرزمینی محسوب می شود.

سرپرست امور منابع آب تهران و پردیس گفت: نصب کنتور بر روی چاه ها یکی از پروژه های مهم طرح تعادل بخشی بوده که این امور در جایگاه حاکمیتی خود این پروژه را جهت مدیریت منابع آب شهرستان پیگیری ویژه می کند.درسال گذشته بیش از یکهزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مسدود و از برداشت غیرمجاز ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب آب در سال از در سطح استان تهران جلوگیری شده است.

بازدیدها: ۲۰