کشف جسد خانمی جوان بصورت حلق آویز در شهریار

کشف جسد خانمی جوان بصورت حلق آویز در شهریار

کشف جسد خانمی جوان بصورت حلق آویز در شهریار

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خانمی حدودا ۳۳ ساله با هویت (س.ب) خود را حلق آویز کرده که

ضمن هماهنگی با مراجع قانونی جسد فرد مذکور جهت انتقال به سردخانه و پزشکی قانونی

تحویل نیروی انتظامی مستقر در محل گردید.

بازدیدها: ۶