بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از پزشکی قانونی شهریار

بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از پزشکی قانونی شهریار

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به همراه جمعی از معاونین و مدیران این سازمان  از مرکز پزشکی قانونی شهریار بازدید کرد.دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، روز چهارشنبه ۲۴مرداد، ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی شهرستان شهریار با پرسنل این مرکز دیدار و گفت و گو کرد.

عکس از نهال سیفی

بازدیدها: ۶۶