هتل بوق جایی برای استراحت و صرف نوشیدنی خنک بعضی انسان های زحمت کش…

هتل بوق جایی برای استراحت و صرف نوشیدنی خنک بعضی انسان های زحمت کش…

#علامه_کدخدا

 

ماجراهای #علامه کدخدا و مسئولین همیشه مهربان

♨️ هتل بوق کجاست؟..

🔻جایی است که برخی آدمهای زحمت کش را که برای بدست اوردن درآمد بیشتر خیلی تلاش میکنند به آنجا میبرند تا مدتی استراحت کنند و آب خنک میل نمایند.
🔻برخی از این آدمهای زحمت کش میتوانند جزو مسئولین هم باشند.
🔻این روزها شایعاتی مبنی بر اسکان یکی از این مسئولین زحمت کش که گویا یکبار از شهریار عبور کرده

(یک وقت فکر نکنید اینجا کاره ای بوده ها،فقط با هواپیما از آسمان شهر یکبار عبور کرده) در هتل فوق دهان به دهان میشود.
🔻شماره حساب ۰۰۰۰۰۶۶۶۶۶۰۰۰۰آماده دریافت کمکهای نقدی شما عزیزان جهت خرید کمپوت برای نامبرده میباشد

(نامبرده فقط کمپوت گیلاس تکدانه درجه یک دوستدارد و الباقی با مزاجشان سازگار نیست).
🔻از کلیه دوستان و آشنایان و سایر وابستگان نسبی و سببی درخواست میکنیم ادب از که آموختی از بی ادبان.
🔻باشد که عبرتی شود برای با ادبان و بی ادبان و کم ادبان و پر ادبان و حتی لقمان حکیم و احیانا سایر مسئولین زحمت کش.
🔻ضمنا وسیله ایاب و ذهاب به هتل از مقابل مکان بوق…مهیاست.
🔻هر کسی هم فکر بد کرد سوسک بشه

✅ نکته: تشکر ویژه از کسانی که دیده نمیشوند، اما همیشه مراقب امنیت کشور هستند.
کسانی که وظیفه حراست از کشور در برابر تهدیدها و مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارند

بازدیدها: ۵۶