مسائل اصلی  شوراها – شورای شهر شهریار چه جایگاهی بین مردم دارد

مسائل اصلی  شوراها – شورای شهر شهریار چه جایگاهی بین مردم دارد

مسائل اصلی شوراها – شورای شهر شهریار چه جایگاهی بین مردم دارد

سیدهادی عظیمی

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای شهر و وروستا به زودی و در چند ماه آینده برگزار خواهد شد، این سوال برای شهروند پیش خواهد آمد که جایگاه شورای شهر شهریار بین مردم چگونه است و آیا عملکردش منطبق بر وظایفش بوده است؟ آیا اعضای شورای شهر شهریار توانسته اند به وظایف و مسئولیت های خود عمل نمایند؟ قوانین انتخابات و شیوه های برگزاری آن با مشکلات ۵ دوره گذشته منطبق شده است؟….

اینها همه سوالاتی است در باره شورای شهر شهریار که در ادامه بدانها پرداخته شده است.

طرح تغییر مرجع نظارت  بر انتخابات شوراها از هیات های نظارت منتخب مجلس به کمیسیونی که بیشتر اعضای آن را اعضای شورای نگهبان تشکیل می دهند  از اولین پیشنهاد های نمایندگان دوره جدید مجلس است که  هر چند در مراحل اولیه   سیر روند قانونی  می باشد  و لی بازخورد زیادی در جامعه ایجاد کرده است . این طرح نشانگر  رویکرد نمایندگان مجلس جدید به  شوراها و مشکلات آن می باشد. رویکردی که  حل معضلات فعلی شوراها را در گروی  تغییر مرجع نظارت بر آن می داند و از کنار معضلاتی که گریبانگیر شوراها است می گذرد .

شوراهاباید  براساس اصل هفتم قانون اساسی رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور باشند و براساس اصل یکصدم به عنوان پارلمان های محلی ،در جهت پیشبرد سریع برنامه های مختلف با همکاری مردم و   با توجه به مقنضیات محلی تلاش کنند .

در حال حاضر مهم ترین  مشکل شوراها  تفاوت میان کارکرد و وجهه فعلی شوراها با نقش  آن ها در قانون اساسی می باشد وهمین باعث تخریب وجهه شوراها در افکار عمومی شده است. ازاین جهت سازوکارهای نظارتی  ، انتخاباتی شوراها و نحوه برگزاری انتخابات و چگونگی فعالیت آن ها  باید به  صورتی باشند که جایگاه مربوط به پارلمان محلی را تحقق  بخشند .  در حال حاضر مهم ترین مسائلی که این جایگاه را تهدید می کند در میانه سه گانه فرهنگ سیاسی ، اقتصاد سیاسی و مشکلات حقوقی و قانونی قابل تحلیل می باشد . توجه به هر سه عامل فوق برای اصلاح وضعیت فعلی  الزامی است .

شوراها به ویژه در شهرها ی متوسط و کوچک به شدت تحث تاثیر  فرهنگ سیاسی منطقه ای قرار گرفته اند و به  ابزاری برای  بازتولید فرهنگ سیاسی قو می و قبیله گری  آن  مناطق تبدیل شده اند .

از همین  جهت  مهم ترین عوامل سرنوشت ساز انتخابات شوراها در شهرهای کوچک و متوسط و روستا ها  پول و قومیت می باشند .

اگر روند فعالیت شوراها موثر بود درطول  بیست سال گذشته شوراها در تارو پود ساختارهای اجتماعی فرهنگی مناطق  حل نمی شدند و بر فرهنگ سیاسی جامعه به ویژه در روستا ها وشهرهای کوچک تاثیر می گذاشتند .

از سوی دیگر شوراها  تحث تاثیر اقتصاد سیاسی محلی قرار گرفته اند و این تاثیرگذاری به ویژه درمناطقی که به دلیل تقاضای مسکن زمین خواری و رانت های مربوط به آن فعال ترمی باشند شدت بیشتری دارد . باندهای رانت و زمین از هیچ اقدامی برای تاثیرگذاری برانتخابات شوراها پرهیز ندارند وهمین برفساد شوراها درمناطق فوق افزوده است.

گاهی خبر دستگیری برخی اعضای شوراها منشتر می گردد  که بای تبلیغ مبارزه به فساد در مورد آن بزرگ نمایی می گردد که بیش از هرچیز به اعتماد مردم به شوراها آسیب می زند . مبهم بودن مناسبات مالی شهرداری ها و دهیاری ها نیز بر مشکلات فعلی اضافه شده است .

مشکلات حقوقی  و قانونی فراوانی نیز در مورد نظام انتخاباتی و نحوه برگزاری انتخابات شوراها و نیز نحوه ارتباط آن ها با نهاد های محلی  وجود دارد که موجبات ضعف جایگاه آن ها را فراهم کرده است . شوراها  باید براساس قانون اساسی برکلیه امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی نظارت نمایند ولی سازوکارهای آن دیده نشده است و ضعف جدی در میریت محلی به چندگانگی و اتلاف منابع عمومی دامن می زند .

ضعف جایگاه شوراها باعث می گردد، گاهی  دربرابر نهاد های محلی کوتاه بیایند و خواسته های آن ها به تصویب کنند.

نحوه برگزاری شوراها نیز ارتباطی با جایگاه آن ها ندارد .درانتخابات شوراهابه دلیل اهمیت مسائل محلی و قومی با جابجایی جمعیت برای رای دادن مواجه می شویم و  وتاکنون مجالس مختلف راهکاری برای پیگشری ازتخلفات عدیده ای که دراین زمینه صورت می گیرد پیش بینی نکرده اند. درحالیکه همین معضل به شدت به جایگاه شوراها لطمه زده است  و خریدو فروش رای را در بسیاری از مناطق به ویژه شهرهای کوچک و متوسط افزایش داده است .

قوانین شوراها اگر بخواهند منجر به اصلا شرایط موجود شوند باید در جهتی حرکت کنند که شوراها بتوانند در جهت ارتقای فرهنگ عمومی حرکت کنند. به رسمیت شناخت لیست های احزاب برای انتخابات شوراها وز مان دادن به احزاب موثر که دارای تعداد بالایی نامزد اختصاصی در شوراهای سراسر کشور هستند برای حضور در صداو سیما وبیان برنامه هایشان می تواند بر قدرت لیست ها درشهرهای کوچک بیفزاید  .

ضمن اینکه اگر به جامعه مدنی و تشکلهای مردم نهاد برای مشارکت در مدیریت شهرو روستا فرصت داده شود و سازوکارهای شفافی برای حمایت از آن ها پیشینی گردد، فساد در سطح شوراها کاهش می باید . تمهید شرایط لازم برای نظارت بر مبالغی که در انتخابات شوراها خرج میشود و همچنین  ثبت نام اهالی یک محل در هر صندوق رای با ذکر نشانی برای پیشگیری از مراجعه افراد به محلات دیگربرای رای دادن یا حتی صدور کارت انتخاباتی می تواند گامی برای اصلاح روند غلط کنونی انتخابات شوراها باشد.

شوراها جایگاه مناسبی از نظروجهه دربرابر مردم و کارکرد در انجام وظایف قانونی ندارند و و تغییردادن مرجع نظارت برانتخابات شوراها فقط پاک کردن صورت مسئله است .

حال باید دید در انتخابات آتی تکلیف چگونه است و انتخابات شورای شهر شهریار چگونه خواهد بودانتخابات