« پیشنهاداتی مشخص برای منتخبین دوره ششم شورای شهر شهریار ، قبل از آغاز رسمی مدیریت شهری »

بیست و دو سال از شروع فعالیت رسمی شورای شهر در کشور و به تبع آن فعالیت شورای شهر شهریار می گذرد. دوره ششم نیز در زمانی آغاز می گردد که به نظر می رسد اعضای منتخب آن باید از انگیزه ، نگرش و تجربه افزون تری نسبت به دوره های گذشته برخوردار باشند. محمد … ادامه خواندن « پیشنهاداتی مشخص برای منتخبین دوره ششم شورای شهر شهریار ، قبل از آغاز رسمی مدیریت شهری »