درمانگاه

آدرس و شماره تلفن درامانگاههای فعال شهرستان شهریار و حومه

نام درمانگاه

شماره تلفن درمانگاه

آدرس درمانگاه

درمانگاه ایران ۶۵۲۲۷۶۶۵ شهریارابتدای خیابان شریعتیجنب داروخانه فدک
مهران ۶۵۲۲۲۷۲۱ شهریارچهارراه مخابرات
 نیایش ۶۵۲۲۹۵۰۶ شهریارخیابان ولی عصرجنب پارک کودک
 رازی ۶۵۲۲۳۴۲۵ شهریارخیابان ولی عصرکوچه شهید صداقت پیشه
 خیریه علوی ۶۵۲۴۴۲۱۰ شهریارخیابلان انقلابجنب امامزاده اسماعیل
 فرهنگ ۶۵۵۲۵۴۳۳ اندیشهفاز یکمیدان امام خمینیبین خیابان ۷ و ۸ غربی
 شاهد ۶۵۵۱۶۲۸۱ اندیشهفاز یکخیابان شاهد غربیبن بست آگاه
 کسری ۶۵۵۴۷۳۸۲ اندیشهفاز دوبلوار نیلوفرنبش بلوار ارکیده
 بهار اندیشه ۶۵۵۵۸۱۸۰ اندیشهفاز سهچهارراه ساسان –  خیابان مطهری
 مرکزی اندیشه ۶۵۵۵۱۱۵۰ اندیشهفاز سهمقابل شرکت عمران
 ابن سینا اندیشه ۶۵۳۴۵۰۴۵   اندیشه فاز ۵ – تقاطع بلوار شورا و بلوار توحید
 حکیم ۶۵۲۳۶۹۶۹ باغستانبلوار اصلینرسیده به پمپ بنزین
 دکتر عموکرمی ۶۵۹۵۳۴۳۶ نصیرآبادخیابان شهید رجاییبالای داروخانه دکتر خدیری
 آریا ۶۵۴۶۲۲۳۳ فردوسیهخیابان امام خمینیکوی دانشجنب پارک ولی عصر
 مرکزی امیریه ۶۵۶۴۲۵۵۰ امیریه – ۱۶ متری ولی عصر
درمانگاه افشین ۶۵۶۲۷۳۴۰  صباشهربلوار اصلیجنب مخابرات مرکزی
 سعیدآباد ۶۵۶۰۸۰۹۰  سعیدآبادکوچه خلجروبروی بانک قرض الحسنه
 نصر(رسول اکرم) زیر نظر ناجا ۶۵۴۴۶۹۹۵ دارای پروانه بهره برداری نمی باشد. – شاهد شهرخیابان شهداانتهای خیابان شهید کشوری