بی رودروایسی با ریاست جهاد کشاورزی شهریار

بی رودروایسی با ریاست جهاد کشاورزی شهریار

تغییر کاربری اراضی و برخورد گزینشی

هنر آنست که به درد کشاورز برسید

بی رودروایسی با ریاست جهاد کشاورزی شهریار؛


لطفا با دادن آدرس غلط به مردم، جهاد کشاورزی را تطهیر نکنید!!!

ریاست محترم جهاد کشاورزی شهریار بداند و آگاه باشد که تخریب دیوارکشی باغات و له کردن اموال مردم زیر لاستیک ها زمخت لودر، هنر نیست،

بلکه هنر آنست که به درد کشاورز برسید

و با تخریب گزینشی دیوار باغات، زخمی بر روی زخم کهنه کشاورز بینوا نگذارید.


جناب رئیس؛ کشاورزی شهریار آنقدر در اثر سوء مدیریت در آن مجموعه نحیف و لاغر شده است

که نیازی به لشگرکشی با لودر و تهدید و ارعاب این قشر زحمت کش از جامعه نیست.

بلکه شایسته است تا با ارائه راهکاری درست و قانونی، زمنیه را برای محصور نمودن باغش فراهم آورید

تا از دست دزدان در امان باشد.

اینکه شما روسا شب هنگام سر مبارک خود را با آرامش روی بالش بگذارید و از تشویش کشاورز بی خبر باشید، اسمش مدیریت جهادی نیست.

مدیریت جهادی آنست که شما بعنوان متولی کشاورزی شهرستان جهاد کنید

و نگذارید آب در دل کشاورز تکان بخورد و ممنون او باشید که با هزار بدبختی و گرفتاری آب تهیه می کند

و سم را گران می خرد و تا صبح در باغ راه می رد تا مبادا دسترنج او طعمه دزدان شود!

تغییر کاربری اراضی

تالار ها و رستوران ها ؟


جناب رئیس؛ حال که دیوارکشی باغات را تغییر کاربری اراضی کشاورزی می دانید،

چگونه است که مامورین نظارتی شما هرگز باغ تالارهای میان باغات را نمی بینند و بیل لودرتان به گوشه آنها نمی خورد؟


چگونه است که مامورین شما دیوار باغات انتهای روستاهای فردوسیه را می بینند و برای تخریب لشگرکشی می کنند،

اما در مسیر خود، رستوران های قارچ گونه واقع در بلوار شهیدان مداحی را نه؟؟؟!!!


چگونه است که مامورین شما دیوار باغات انتهای صباشهر و شاهدشهر را می بینند،

اما در مسیر خود، فلان تالار مشهور را نمی بینند؟


آیا تا به حال به خیابان شهید حبیبی کهنز رفته اید؟


لطفا یکبار هم شکه شده به خیابان شهید بابابزرگی (سینک) سری بزنید

و اوج تغییر کاربری را در اراضی کشاورزی را مشاهده کنید؟

نکند انجا حوزه مامورین نظارتی شما نیست که با رستوران های شیک احداثی در میان باغات شهر شهریار برخوردی صورت نمی گیرد؟


لطفا به مردم گزارش دهید که چرا لودر شما با ویلاهای لاکچری در شهرک والفجر شهریار بیگانه است؟


آیا مامورین شما واقعا باغ تالار و رستوران های سر به فلک کشیده در میان باغات شهر شهریار را نمی بینند؟

نکند از منظر مامورین شما، شهریار از شهرهای هفت گانه این شهرستان منفک شده است؟


راستی از تغییر کاربری اراضی روستای بالابان چه خبر جناب رئیس؟؟؟؟

چرا درخصوص بالابان سکوت کرده اید؟

لطفا به مردم بگویید که دلیل سکوت شما در آن حجم تغییر کاربری صورت گرفته در بالابان چیست؟

تغییر کاربری اراضی


حرف آخر:
جناب رئیس؛ حال که هرگونه دیوارکشی باغات را تغییر کاربری می دانید،

لطفا به مردم آدرس غلط ندهید و با هر آنچه ساخت و ساز غیرمجاز که سر راه لودرتان قرار می گیرد، برخورد کنید

و به بیل لودرتان سفارش کنید که تخریب گزینشی، ممنوع!!!

نویسنده: پرویز امینی

تغییر کاربری اراضی