خیابان کرشته ای که دیگر فضای سبز ندارد !

خیابان کرشته ای که دیگر فضای سبز ندارد !

فضای سبز حفاظتی و یا عمومی واقع در خیابان کرشته حد فاصل چهارراه بهشتی تا بلوار رسول اکرم جولانگاه کبابی ها و رستوران های محل شده و با پهن کردن فرش روی آن چمن را تخریب نمودند.

فضای سبز حفاظتی و یا عمومی واقع در خیابان کرشته حد فاصل چهارراه بهشتی تا بلوار رسول اکرم جولانگاه کبابی ها و رستوران های محل شده و با پهن کردن فرش روی آن چمن را تخریب نمودند.


و دو یا سه برابر فضای تجاری خود تصرف غیر مجاز نمودند.


این امر هم مصداق تصرف اموال عمومی است و هم مشمول اجرت المثل ایام تصرف می شود و هم سد معبر عمومی تلقی میشود

مجازات تخریب فضای سبز

تخریب فضای سبز کرشته
تخریب فضای سبز کرشته

طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و

باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است

و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته

باشند

با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند

ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است

راساً و بوسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند

و‌ اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت

تبصره ۶ ماده ۹۶ قنون شهرداری‌ها (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) -:

  • اراضی کوچه‌های عمومی
  • میدان‌ها
  • پیاده‌روها
  • خیابان‌ها
  • معابر
  • بستر رودخانه‌ها و نهرها
  • مجاری فاضلاب شهرها و‌ باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی

واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.

تخریب فضای سبز کرشته

بازدیدها: ۰