نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار

نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار

طاهری فرماندار شهریار پس از پایان فرایند شمارش آرا گفت:انتخابات به عنوان شاخصه و مظهر مردم‌سالاری از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در طول این چهار دهه مردم همواره با حضور در صحنه انتخابات، ضمن مایوس ساختن دشمن، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کرده‌اند. به پیوست نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار و سایر شهر های تابعه شهرستان شهریار برای اطلاع شهروندان منتشر میشود.

نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار
نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار

وی گفت:به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر  در شهرستان شهریار و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در شهرهای شهریار، باغستان، اندیشه، وحیدیه، فردوسیه، شاهد شهر و صبا شهر و  به شرح زیر مى باشد :

صورتجلسه نتیجه انتخابات شورای شهر شاهدشهر تابع شهرستان شهریار استان تهران


به استناد ۱۴ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شاهدشهر و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :

 • ۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۱۴
 • ۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۱۶۵۰۰
 • ۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۹۲۹۰
 • ۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۹۱۹۱
 • ۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۵
 • ۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۵۵۸
 • ۷ تعداد برگهای رای صحیح ۸۶۲۸
 • ۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه ) ۹۱۸۶
 • که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :
 • ردیف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف
 • ۱ ابراهیم زارع ۲۹۱۲ ۲۸ دو هزار و نهصد و دوازده
 • ۲ عباس قنبری ۲۹۰۷ ۴۶ دو هزار و نهصد و هفت
 • ۳ طالب فرهادی ۲۳۵۹ ۴۵ دو هزار و سیصد و پنجاه و نه
 • ۴ مهدی بهمن زاده ۲۰۴۸ ۱۸ دو هزار و چهل و هشت
 • ۵ علی پودینه ۱۹۳۷ ۱۹ یک هزار و نهصد و سی و هفت
 • ۶ رضا افشار ۱۷۶۴ ۱۵ یک هزار و هفتصد و شصت و چهار
 • ۷ محمدمهدی جهان دیده چهارده ۱۵۱۶ ۲۵ یک هزار و پانصد و شانزده
 • ۸ حامد تقی زاده تقی دیزج ۱۳۷۸ ۲۴ یک هزار و سیصد و هفتاد و هشتبنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۳ نفر میباشد

افراد مشروح زیر :

۱ آقای ابراهیم زارع نام پدر حسن دارای ۲۹۱۲ رای

۲ آقای عباس قنبری نام پدر کریم دارای ۲۹۰۷ رای

۳ آقای طالب فرهادی نام پدر مرادعلی دارای ۲۳۵۹ رای

۴ آقای مهدی بهمن زاده نام پدر حسین دارای ۲۰۴۸ رای

۵ آقای علی پودینه نام پدر عباس دارای ۱۹۳۷ رای
به عنوان اعضای اصلى

اعضای علی البدل

۱ آقای رضا افشار نام پدراسمعیل دارای ۱۷۶۴ رای

۲ آقای محمدمهدی جهان دیده چهارده نام پدرحسین دارای ۱۵۱۶ رای

۳ آقای حامد تقی زاده تقی دیزج نام پدرمحمدرضا دارای ۱۳۷۸ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر شاهدشهر انتخاب شدند .


کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۷۲۱۰ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقیمانده تحویل فرماندار آقای نوراله طاهری
شد تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهى نتیجه انتخابات اقدام نماید ، یک نسخه از این صورتجلسه نیز تحویل هیأت
نظارت شهرستان گردید.

صورتجلسه نتیجه انتخابات شهر صباشهر تابع شهرستان شهریار استان تهران


به استناد ۲۶ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر صباشهر و منضمات مربوط که پیوست است

نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :

 • ۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۲۶
 • ۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۳۶۲۵۰
 • ۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۲۵۷۱۲
 • ۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۲۵۶۶۱
 • ۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۴
 • ۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۱۱۶۶
 • ۷ تعداد برگهای رای صحیح ۲۴۴۹۱
 • ۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه )
 • که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :
 • ۱ حمید حسنی ۳۳۸۵ ۱۵۹ سه هزار و سیصد و هشتاد و پنج
 • ۲ حامد خزائی ۳۲۴۰ ۱۶۴ سه هزار و دویست و چهل
 • ۳ وحید جعفری طاوسلو ۳۲۱۸ ۱۵۷ سه هزار و دویست و هجده
 • ۴ هادی رمضانخانی ۳۰۹۳ ۱۶۸ سه هزار و نود و سه
 • ۵ داود نعیمی ۲۹۶۱ ۲۵۴ دو هزار و نهصد و شصت و یک
 • ۶ فهیمه صالحی ۲۶۹۵ ۱۸۱ دو هزار و ششصد و نود و پنج
 • ۷ احد قنبری ۲۵۸۴ ۱۹۸ دو هزار و پانصد و هشتاد و چهار
 • ۸ رحمن درویشی ۲۱۵۸ ۱۶۵ دو هزار و یکصد و پنجاه و هشت
 • ۹ محسن جباری ۲۱۳۸ ۱۵۴ دو هزار و یکصد و سی و هشت
 • ۱۰ ابراهیم سلطانمرادی ۲۰۵۹ ۱۷۴ دو هزار و پنجاه و نه
 • ۱۱ محمد علیزاده ۲۰۳۵ ۱۸۷ دو هزار و سی و پنج
 • ۱۲ حجت اله توسلی ۱۹۲۷ ۱۵۲ یک هزار و نهصد و بیست و هفت

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۷ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۵ نفر مى
باشد ، افراد مشروح زیر :

۱ آقای حمید حسنی نام پدر صفردارای ۳۳۸۵ رای

۲ آقای حامد خزائی نام پدر حبیب الله دارای ۳۲۴۰ رای

۳ آقای وحید جعفری طاوسلو نام پدر بهمن دارای ۳۲۱۸ رای

۴ آقای هادی رمضانخانی نام پدر ابراهیم دارای ۳۰۹۳ رای

۵ آقای داود نعیمی نام پدر صمد دارای ۲۹۶۱ رای

۶ خانم فهیمه صالحی نام پدر محرم دارای ۲۶۹۵ رای

۷ آقای احد قنبری نام پدر حسین دارای ۲۵۸۴ رای
به عنوان اعضای اصلى

اعضای علی البدل

۱ آقای رحمن درویشی نام پدربابا دارای ۲۱۵۸ رای

۲ آقای محسن جباری نام پدرمحمدجواد دارای ۲۱۳۸ رای

۳ آقای ابراهیم سلطانمرادی نام پدراژدر دارای ۲۰۵۹ رای

۴ آقای محمد علیزاده نام پدرضیغم دارای ۲۰۳۵ رای

۵ آقای حجت اله توسلی نام پدراعیانعلى دارای ۱۹۲۷ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر صباشهر انتخاب شدند .


کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۱۰۵۳۸ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقیمانده تحویل فرماندار آقای نوراله
طاهری شد تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهى نتیجه انتخابات اقدام نماید ، یک نسخه از این صورتجلسه نیز تحویل
هیأت نظارت شهرستان گردید.

صورتجلسه نتیجه انتخابات شورای شهر وحیدیه تابع شهرستان شهریار استان تهران


به استناد ۱۷ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر وحیدیه و منضمات
مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :
۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۱۷
۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۱۶۰۰۰
۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۱۲۰۷۰
۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۱۱۹۹۰
۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۲۹
۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۵۵۷
۷ تعداد برگهای رای صحیح ۱۱۴۰۴
۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه ) ۱۱۹۶۱

که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :


ردیف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف

۱ عباس شش دهی راد ۴۲۸۹ ۵۶ چهار هزار و دویست و هشتاد و نه

۲ محمد بهرامی ۳۷۹۱ ۲۱ سه هزار و هفتصد و نود و یک

۳ محبوبه زرین قلم ۳۴۹۷ ۴۹ سه هزار و چهارصد و نود و هفت

۴ علیرضا علیرضالو ۳۳۳۸ ۶۱ سه هزار و سیصد و سی و هشت

۵ محمدرضا تهی دست ۲۹۶۲ ۲۵ دو هزار و نهصد و شصت و دو

۶ رضا بغدادی ۲۴۵۹ ۱۸ دو هزار و چهارصد و پنجاه و نه

۷ علی ابراهیمی ۲۰۹۳ ۱۵ دو هزار و نود و سه

۸ علی خزائی ۱۵۳۱ ۴۸ یک هزار و پانصد و سی و یک

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۳ نفر میباشد ، افراد مشروح زیر :

۱ آقای عباس شش دهی راد نام پدر محمد ولی دارای ۴۲۸۹ رای

۲ آقای محمد بهرامی نام پدر ناصردارای ۳۷۹۱ رای

۳ خانم محبوبه زرین قلم نام پدر مرتضی دارای ۳۴۹۷ رای

۴ آقای علیرضا علیرضالو نام پدر علی دارای ۳۳۳۸ رای

۵ آقای محمدرضا تهی دست نام پدر محمددارای ۲۹۶۲ رای
به عنوان اعضای اصلى

اعضای علی البدل

۱ آقای رضا بغدادی نام پدراحمد دارای ۲۴۵۹ رای

۲ آقای علی ابراهیمی نام پدرحسین دارای ۲۰۹۳ رای

۳ آقای علی خزائی نام پدرکرم رضا دارای ۱۵۳۱ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر وحیدیه انتخاب شدند .


کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۳۹۳۰ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقیمانده تحویل فرماندار آقای نوراله طاهری
شد تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهى نتیجه انتخابات اقدام نماید ، یک نسخه از این صورتجلسه نیز تحویل هیأت
نظارت شهرستان گردید.

صورتجلسه نتیجه اخذ رای انتخابات شهر فردوسیه تابع شهرستان شهریار استان تهران


به استناد ۲۰ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر فردوسیه و منضمات
مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :
۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۲۰
۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۲۰۸۰۰
۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۱۶۱۰۸
۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۱۶۰۷۷
۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۱۲۳
۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۱۰۳۶
۷ تعداد برگهای رای صحیح ۱۴۹۱۸
۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه ) ۱۵۹۵۴

که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :


ردیف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف

 • ۱ ابراهیم اخباری زاده ۶۵۱۸ ۱۲۴ شش هزار و پانصد و هجده
 • ۲ مسعود آشکاری ۵۶۹۴ ۱۲۵ پنج هزار و ششصد و نود و چهار
 • ۳ داود کرمی ۵۶۲۵ ۱۸۵ پنج هزار و ششصد و بیست و پنج
 • ۴ فریبا طاهری کوشش ۵۶۱۷ ۱۶۸ پنج هزار و ششصد و هفده
 • ۵ میثم نجفی ۵۱۳۸ ۱۹۵ پنج هزار و یکصد و سی و هشت
 • ۶ میثم نفریه ۱۹۴۰ ۱۹۸ یک هزار و نهصد و چهل
 • ۷ مهرداد جهان دیده ۱۵۹۲ ۱۴۷ یک هزار و پانصد و نود و دو
 • ۸ عاطفه رسولی ۱۴۱۵ ۱۵۷ یک هزار و چهارصد و پانزده


بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۳ نفر مى باشد ، افراد مشروح زیر :

۱ آقای ابراهیم اخباری زاده نام پدر موسی دارای ۶۵۱۸ رای

۲ آقای مسعود آشکاری نام پدر رسول دارای ۵۶۹۴ رای

۳ آقای داود کرمی نام پدر عباداله دارای ۵۶۲۵ رای

۴ خانم فریبا طاهری کوشش نام پدر آقامعلی دارای ۵۶۱۷ رای

۵ آقای میثم نجفی نام پدر عباسعلی دارای ۵۱۳۸ رای
به عنوان اعضای اصلى

اعضای علی البدل

۱ آقای میثم نفریه نام پدراحمد دارای ۱۹۴۰ رای

۲ آقای مهرداد جهان دیده نام پدرجلیل دارای ۱۵۹۲ رای

۳ خانم عاطفه رسولی نام پدرمصطفی دارای ۱۴۱۵ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر فردوسیه انتخاب شدند .


کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۴۶۹۲ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقیمانده تحویل فرماندار آقای نوراله طاهری
شد تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهى نتیجه انتخابات اقدام نماید ، یک نسخه از این صورتجلسه نیز تحویل هیأت
نظارت شهرستان گردید.

صورتجلسه نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار تابع شهرستان شهریار استان تهران


به استناد ۱۲۶ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شهریار و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :


۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۱۲۶
۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۲۰۰۰۰۰
۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۸۵۶۱۰
۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۸۵۰۵۵
۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۱۱۶
۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۱۱۹۸۹
۷ تعداد برگهای رای صحیح ۷۲۹۵۰
۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه ) ۸۴۹۳۹

که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :


ردیف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف

 • ۱ میلاد اسمعیل زاده ۱۱۳۳۹ ۱۴۷ یازده هزار و سیصد و سی و نه
 • ۲ فریدون وکیلی ۹۱۳۶ ۵۱۲ نه هزار و یکصد و سی و شش
 • ۳ حسین راد ۸۹۹۰ ۲۴۵ هشت هزار و نهصد و نود
 • ۴ داود اخباری ۸۸۸۵ ۱۴۲ هشت هزار و هشتصد و هشتاد و پنج
 • ۵ طیب حیدری ۸۶۶۵ ۲۱۲ هشت هزار و ششصد و شصت و پنج
 • ۶ علی صادقی ۸۱۵۲ ۲۸۲ هشت هزار و یکصد و پنجاه و دو
 • ۷ میثم قربانی ۷۹۲۳ ۴۲۷ هفت هزار و نهصد و بیست و سه
 • ۸ یوسف قاسم زاده ۷۸۴۶ ۴۲۶ هفت هزار و هشتصد و چهل و شش
 • ۹ رضا حاجی ۷۳۳۱ ۱۸۹ هفت هزار و سیصد و سی و یک
 • ۱۰ مرتضی احمدی ۷۲۲۵ ۱۲۹ هفت هزار و دویست و بیست و پنج
 • ۱۱ امیر مرادی ۶۷۱۷ ۴۷۱ شش هزار و هفتصد و هفده
 • ۱۲ فرشته عابدلو ۶۵۵۶ ۲۸۷ شش هزار و پانصد و پنجاه و شش
 • ۱۳ میثم جعفری ۶۴۲۱ ۱۷۸ شش هزار و چهارصد و بیست و یک
 • ۱۴ حکمعلی نجفی ۶۰۰۹ ۴۸۹ شش هزار و نه
 • ۱۵ علی مهدور ۵۹۵۲ ۴۸۴ پنج هزار و نهصد و پنجاه و دو
 • بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۹ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۶ نفر مى باشد ، افراد مشروح زیر :

۱ آقای میلاد اسمعیل زاده نام پدر محمدحسین دارای ۱۱۳۳۹ رای

۲ آقای فریدون وکیلی نام پدر حکمعلی دارای ۹۱۳۶ رای

۳ آقای حسین راد نام پدر برات دارای ۸۹۹۰ رای

۴ آقای داود اخباری نام پدر على اشرف دارای ۸۸۸۵ رای

۵ آقای طیب حیدری نام پدر قدرت اله دارای ۸۶۶۵ رای

۶ آقای علی صادقی نام پدر ولی الهدارای ۸۱۵۲ رای

۷ آقای میثم قربانی نام پدر منصوردارای ۷۹۲۳ رای

۸ آقای یوسف قاسم زاده نام پدر جباردارای ۷۸۴۶ رای

۹ آقای رضا حاجی نام پدر فرضعلی دارای ۷۳۳۱ رای
به عنوان اعضای اصلى

اعضای علی البدل

۱ آقای مرتضی احمدی نام پدرارجعلى دارای ۷۲۲۵ رای

۲ آقای امیر مرادی نام پدرقاسم دارای ۶۷۱۷ رای

۳ خانم فرشته عابدلو نام پدراسمعلی دارای ۶۵۵۶ رای

۴ آقای میثم جعفری نام پدرابوالفضل دارای ۶۴۲۱ رای

۵ آقای حکمعلی نجفی نام پدرمحمد دارای ۶۰۰۹ رای

۶ آقای علی مهدور نام پدرحیدر دارای ۵۹۵۲ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر شهریار انتخاب شدند .
کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۱۱۴۳۹۰ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقیمانده تحویل فرماندار آقای نوراله
طاهری شد تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهى نتیجه انتخابات اقدام نماید ، یک نسخه از این صورتجلسه نیز تحویل
هیأت نظارت شهرستان گردید.

نتیجه انتخابات شورای شهر شهریار

به استناد ۴۷ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر شهر جدید اندیشه و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :


۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۴۷
۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۶۱۵۰۰
۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۳۳۶۱۷
۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۳۳۴۸۵
۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۲۷۴
۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۷۰۱۱
۷ تعداد برگهای رای صحیح ۲۶۲۰۰
۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه ) ۳۳۲۱۱

که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :


ردیف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف

 • ۱ الهام افراشته ۵۹۵۷ ۱۲۸ پنج هزار و نهصد و پنجاه و هفت
 • ۲ مرتضی بهرامی ۵۸۶۰ ۱۴۹ پنج هزار و هشتصد و شصت
 • ۳ داود سرمست دستک ۵۷۲۴ ۲۵۶ پنج هزار و هفتصد و بیست و چهار
 • ۴ عباس رحمانی دعوتی ۵۶۷۶ ۲۱۲ پنج هزار و ششصد و هفتاد و شش
 • ۵ بهزاد کاویانی ۵۳۸۱ ۲۹۶ پنج هزار و سیصد و هشتاد و یک
 • ۶ میثم عظیمی ۵۰۷۶ ۲۷۶ پنج هزار و هفتاد و شش
 • ۷ هوشیار دیندار ۴۹۷۰ ۱۹۷ چهار هزار و نهصد و هفتاد
 • ۸ رضا رستمی ۲۹۷۴ ۲۱۶ دو هزار و نهصد و هفتاد و چهار
 • ۹ سعید زینالی ۲۹۶۷ ۲۴۶ دو هزار و نهصد و شصت و هفت
 • ۱۰ غلامرضا سرآبادانی ۲۹۶۱ ۲۵۲ دو هزار و نهصد و شصت و یک
 • ۱۱ سیامک غفوریان ۲۸۶۸ ۲۸۲ دو هزار و هشتصد و شصت و هشت
 • ۱۲ مرتضی موسیوند ۲۶۴۶ ۴۵۷ دو هزار و ششصد و چهل و شش
بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۷ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۵ نفر مى باشد ، افراد مشروح زیر :

۱ خانم الهام افراشته نام پدر کرمعلی دارای ۵۹۵۷ رای

۲ آقای مرتضی بهرامی نام پدر براتعلی دارای ۵۸۶۰ رای

۳ آقای داود سرمست دستک نام پدر رحیم دارای ۵۷۲۴ رای

۴ آقای عباس رحمانی دعوتی نام پدر حیدرمراددارای ۵۶۷۶ رای

۵ آقای بهزاد کاویانی نام پدر محمد دارای ۵۳۸۱ رای

۶ آقای میثم عظیمی نام پدر رضاحسین دارای ۵۰۷۶ رای

۷ آقای هوشیار دیندار نام پدر حمداله دارای ۴۹۷۰ رای
به عنوان اعضای اصلى

اعضای علی البدل

۱ آقای رضا رستمی نام پدرمحمد على دارای ۲۹۷۴ رای

۲ آقای سعید زینالی نام پدراحد دارای ۲۹۶۷ رای

۳ آقای غلامرضا سرآبادانی نام پدرعباس دارای ۲۹۶۱ رای

۴ آقای سیامک غفوریان نام پدرنصرت اله دارای ۲۸۶۸ رای

۵ آقای مرتضی موسیوند نام پدرمحمد دارای ۲۶۴۶ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر شهر جدید اندیشه انتخاب شدند .
کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۲۷۸۸۳ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده .

نتیجه انتخابات شورای شهر باغستان

به استناد ۴۴ برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر باغستان و منضمات مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر مى باشد :


۱ تعداد شعب ثبت نام و اخذ رای ۴۴
۲ تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شعب ۶۳۴۰۰
۳ تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۴۵۰۹۲
۴ تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۴۴۷۸۳
۵ تعداد رای باطله غیر مأخوذه ۳۱
۶ تعداد برگهای رای باطله مأخوذه ۱۰۸۰
۷ تعداد برگهای رای صحیح ۴۳۶۷۲
۸ تعداد کل برگهای رای مأخوذه(مجموع برگهای رای صحیح و باطله مأخوذه ) ۴۴۷۵۲

که به ترتیب دارندگان بیشترین رای ، به نامزدهای انتخاباتى زیر تعلق گرفته است :


ردیف نام و نام خانوادگى شماره نامزد تعداد رای به عدد تعداد رای به حروف

 • ۱ رحیم رحیمی اولی قشلاقی ۹۰۶۸ ۱۹۵ نه هزار و شصت و هشت
 • ۲ حمداله علی زاده ۸۰۶۹ ۲۶۵ هشت هزار و شصت و نه
 • ۳ علی امامی ۷۹۰۱ ۱۵۸ هفت هزار و نهصد و یک
 • ۴ محمد اکبری ۷۰۱۳ ۱۵۴ هفت هزار و سیزده
 • ۵ محرم علی زاده ۶۸۵۰ ۲۶۷ شش هزار و هشتصد و پنجاه
 • ۶ محمد کشاورزبخشایش ۶۸۲۶ ۲۹۱ شش هزار و هشتصد و بیست و شش
 • ۷ جبار فیضی ۶۳۰۰ ۲۸۲ شش هزار و سیصد
 • ۸ اورجعلی محمدنژاده اتی کندی ۶۲۶۷ ۴۱۸ شش هزار و دویست و شصت و هفت
 • ۹ سعید علی محمدی ۶۲۲۲ ۲۶۸ شش هزار و دویست و بیست و دو
 • ۱۰ کامل آذرگون ۴۹۵۲ ۱۲۷ چهار هزار و نهصد و پنجاه و دو
 • ۱۱ سعید منصوریان ۴۹۵۱ ۴۲۶ چهار هزار و نهصد و پنجاه و یک
 • ۱۲ اروج اسدی ۴۷۲۰ ۱۲۹ چهار هزار و هفتصد و بیست


بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلى شورای این شهر ۷ نفر و تعداد اعضای على البدل آن ۵ نفر مى باشد ، افراد مشروح زیر :

۱ آقای رحیم رحیمی اولی قشلاقی نام پدر قدر تدارای ۹۰۶۸ رای

۲ آقای حمداله علی زاده نام پدر عبد اله دارای ۸۰۶۹ رای

۳ آقای علی امامی نام پدر اسگندردارای ۷۹۰۱ رای

۴ آقای محمد اکبری نام پدر مصطفی دارای ۷۰۱۳ رای

۵ آقای محرم علی زاده نام پدر روح الهدارای ۶۸۵۰ رای

۶ آقای محمد کشاورزبخشایش نام پدر ابوالقاسم دارای ۶۸۲۶ رای

۷ آقای جبار فیضی نام پدر احمد دارای ۶۳۰۰ رای

اعضای علی البدل

۱ آقای اورجعلی محمدنژاده اتی کندی نام پدرعزیزاله دارای ۶۲۶۷ رای

۲ آقای سعید علی محمدی نام پدرفیضاله دارای ۶۲۲۲ رای

۳ آقای کامل آذرگون نام پدرآقاویردی دارای ۴۹۵۲ رای

۴ آقای سعید منصوریان نام پدرمحسن دارای ۴۹۵۱ رای

۵ آقای اروج اسدی نام پدرخیراله دارای ۴۷۲۰ رای
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر باغستان انتخاب شدند .
کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی محتوی تعرفه و برگهای رأی مصرف شده به ضمیمه دو نسخه از این
صورتجلسه و تعداد ۱۸۳۰۸ برگ تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده تحویل فرماندار شد.

بازدیدها: ۴