آسایش مردم عباس آباد زیر چرخ های خودرو

آسایش مردم عباس آباد زیر چرخ های خودرو

چرا عباس آباد این چنین است؟؟؟

معبربه معنی محل عبوراست واصطلاحا به محلی اطلاق میشود که ازآن برای عبور ومرور استفاده میشود.براساس تعاریف وتعیین وظایف وحدودقانونی،شهرداری هاموظف اند از معابربه عنوان

یک ملک عمومی حفاظت کنندوهمواره آن رابرای استفاده عموم آماده نگه دارندوازتجاوز

اشخاص به آن هاجلوگیری کنند.به دلیل ضعف فرهنگی ونا آشنایی بامصادیق فرهنگ شهروندی

وشهر نشینی افرادی هستندکه با استفاده نا متعارف ازمعابرعمومی،بخش قابل توجهی ازحقوق شهروندان راتضییع می کنند.

معابر متعلق به عموم شهروندان است وکسی حق نداردتحت هر شرایط ونامی معابررا انتفاع شخصی نموده

وآن رامسدود کندواین در حالیست که سدمعبر ،درمنظر عمومی هم موجب آلودگی بصری وبرهم خوردن

آرامش شهروشهروندان ومخدوش شدن مبلمان شهری میشود.حریم تجاری مقابل برخی

واحدهای صنفی فاقد کاربری تجاری است وبراساس قانون نمی توان از این حریم هابه

عنوان محل عرضه وفروش کالایا خدمات استفاده کرد،بنابراین تبدیل آن به محل عرضه

وفروش یاعرضه خدمات خلاف پروانه بوده ومشمول موارد قانونی است.جالب است

بدانیدکه طبق قوانین شهردای ها به هیچ واحدصنفی مجوز اشغال سطوح معابرداده نشده است

وبراین اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز

وصندلی وکالا استفاده کنندوهمانطورکه اشاره شد،پیاده روها از معابر عمومی هستند

وبراساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند.حتی ادعای افرادمبنی بر گرفتن مجوز

برای فعالیت در معابر عمومی،موضوعی کذب وغیرقانونی به شمار میرود.

در عباس اباد اصناف لوازم خودرو،تعمیرکار،صافکار وغیره به وسعت یک خیابان است.

این روزها آسایش مردم عباس آباد زیرچرخ های خودرو معنا می شود….

شاید قانون جدیدی نوشته شده و ما بی خبریم زیرا شهروندان عباس آباد اینجا مقابل مغازه های

فروش لوازم یدکی وتعمیر خودرو امکان تردد ندارند یعنی اصلا خیابان و پیاده رویی در

اختیار ندارند که بتوانند رفت و آمد کنند

خیابان اصلی عباس آباد سال‌هاست که به قُرق صنف تعمیرکاران خودرو در آمده‌اند

و با وجود اعمال قانون‌شدن مکرر صاحبان این مغازه ها کسب سودهای میلیونی،

قبض‌های جریمه را کم‌اهمیت کرده است

بیشتر صنوف که در این معابر اشتغال دارند، مشمول بند‌٢٠ ماده‌۵۵ قانون شهرداری‌ها

شناخته شده‌اند با این وجود هیچ قدرتی تا به امروز نتوانسته معابر این شهر را از

اسارت آنها آزاد کند

بنظر شما مشکل کار کجاست؟

آیا مشکلات این خیابان باید با کشته شدن یک عابر پیاده حل شود؟ یک قربانی !!!!!